Hizmet & Gizlilik Sözleşmesi

divider
www.hakkiniyedirme.com / www.flightcashback.com

Madde 1: Genel İşlem Şartlarının Uygulama Alanı
İşbu işlem şartları KAMU Passengers & IT Services GmbH ile (kısaca “HakkiniYedirme.com”) www.hakkiniyedirme.com adresindeki internet sitesi (kısaca “Site”) üzerindeki servislerden yararlanan gerçek kişi (kısaca “Yolcu”) arasındaki sözleşmesel ilişki ve HakkiniYedirme.com ile Yolcu (bundan sonra her biri ayrı ayrı “Taraf” veya her ikisi birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır) arasında akdedilen sair tüm sözleşmeler için uygulanacaktır. HakkiniYedirme.com Yolcu’nun havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili Avrupa Birliği mevzuatı başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili ulusal mevzuattan ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarının ilgili havayolu şirketlerine karşı ileri sürülmesi, takibi ve elde edilmesi (kısaca “Hizmet”) hususunda Yolcu’ya gerekli desteği sağlayacaktır.

Madde 2: Sözleşmenin Kurulması ve Hizmetin Kapsamı
2.1. Sözleşmenin Kurulması. HakkiniYedirme.com / FlightCashBack.com’un yukarıda “Madde 1” altında belirtilen hizmetin verilmesi hususundaki teklifi bu aşamada bağlayıcı değildir. Yolcu ise Site üzerinden Hizmet’ten yararlanmak talebine ilişkin yapacağı başvuru ile (“Başvuru”) Taraflar arasında bu hususta bir sözleşme kurulmasına yönelik olarak bağlayıcı bir icapta bulunmakta olup 2 iş günü süre ile bu icap ile bağlıdır. Başvuru üzerine HakkiniYedirme.com tarafından Başvuru’nun alındığına ilişkin bildirim HakkiniYedirme.com’un Yolcu’nun icabını kabul ettiği anlamına gelmez. İcabın kabulü ancak “HakkiniYedirme.com / FlightCashBack.com” tarafından “Başvurunuzun Kabulü” başlığını taşıyan ve Başvuru’nun HakkiniYedirme.com / FlightCashBack.com tarafından işleme alınmasının kabul edildiğinin açıkça Yolcu’ya bildirildiği yazılı bildirimin Yolcu tarafından alınması ile gerçekleşecektir.

2.2. HakkiniYedirme.com / FlightCashBack.com’un yükümlülükleri. Sözleşme’nin yukarıda 2.1. maddesinde belirtildiği şekilde kurulması ile HakkiniYedirme.com, sadece Yolcu’nun Başvuru kapsamında verdiği bilgilerle sınırlı olmak üzere ve sadece Yolcu’nun Başvuru konusu uçuşla ilgili haklarının elde edilmesi için Hizmet kapsamında ilgili havayolu şirketine gerekli alacak talebini göndermek, bu taleple ilgili gerekli yazışmaları ve görüşmeleri yapmak ve özen yükümlülüğü kapsamında bu taleplerin sulh/uzlaşma yoluyla sonuçlanmasını takip etmek yükümlülüğü altına girmektedir. Hizmet kapsamında HakkiniYedirme.com / FlightCashBack.com, ilgili havayolu şirketinin, Başvuru konusu uçuşla ilgili haklarına ilişkin olarak yapacağı nakit ödeme yapmak dışındaki her nevi karşı teklifi (açık bilet sağlama, mil verme vb.) Yolcu için bağlayıcı olacak şekilde reddetmeye yetkili olup Yolcu’dan bu hususta hiçbir ek onay almak zorunda değildir. 2.3. Hizmetin Kapsamı. Sözleşmenin kurulması, HakkiniYedirme.com yönünden, Yolcu’nun söz konusu haklarının dava açılması veya icra takibi başlatılması vb. yasal yollara başvurulması suretiyle elde edilmesini kapsamaz. HakkiniYedirme.com hiçbir şekilde herhangi bir hukuki danışmanlık hizmeti vermekle yükümlü olmadığı gibi böyle bir hizmet de vermemektedir. HakkiniYedirme.com / FlightCashBack.com sadece 2.2. maddesi kapsamında Yolcu’nun Başvurusu kapsamındaki haklarının ilgili havayolu şirketinden sulhen elde edilmesi hususunda gerekli iletişimin kurulmasını ve bunların takibini sağlamaktadır.

2.4. Yasal Yollara Başvuru. Yolcu’nun söz konusu haklarının dava veya icra takibi gibi yasal yollarla takip edilmesi ancak, Yolcu’nun bu yönde HakkiniYedirme.com tarafından önerilecek veya doğrudan kendisince belirlenecek avukatlara ayrıca vekalet vermesi ve bu avukatlarla kendi arasında imzalayacağı avukatlık sözleşmesinin şartları altında söz konusu olabilir. Yolcu’nun söz konusu haklarının dava ve icra takibi gibi yasal yollara başvurulmak suretiyle takip edilip edilmeyeceği edilecekse hangi avukatlarca takip edileceği Yolcu tarafından tamamen serbest şekilde belirlenir. Böyle bir yasal yola başvurulması halinde, HakkiniYedirme.com, sulh sürecine ilişkin bilgileri Yolcu tarafından görevlendirilecek avukatlar ile ancak Yolcu’nun açık yazılı talebi üzerine paylaşacaktır.

Madde 3: Yolcu’nun Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Yolcu, Başvuru ile ilgili, uçuştan doğan haklarının HakkiniYedirme.com tarafından havayolu şirketinden talep edilmesi ve ilgili sürecin takip edilmesi için gerekli olan vekâletname metnini şahsen imzalamak ve Site üzerinden Başvuru Formu ile birlikte HakkiniYedirme.com’a göndermekle yükümlüdür. Söz konusu vekâletname hiçbir surette yasal yollara başvuru yetkisini kapsamayacaktır.
3.2 Yolcu, Başvuru Formu kapsamında kendisinden talep edilen tüm bilgi ve belgeleri HakkiniYedirme.com’a doğru ve anlaşılır şekilde iletmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, Başvuru Formu’nda Yolcu’dan talep edilen bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde HakkiniYedirme.com’a verilmesini kapsar.
3.3. Yolcu işbu Genel İşlem Şartları’nı kabul etmekle, Başvuru’ya konu uçuşla ilgili olarak, Uçuş Hakları’nı en doğru şekilde bilgilendirdiğini, verdiği bilgilerin kendisi tarafından bilinen veya bilinmesi gereken somut gerçekle bire bir şekilde örtüştüğünü, havayollarına karşı ileri sürülmesini talep ettiği hakların hukuken sahibi olduğunu ve bunlar üzerinde serbest şekilde tasarruf yetkisi bulunduğunu, Başvuru’ya konu uçuşla ilgili olarak ilgili havayolu şirketinden ayni veya nakdi hiçbir tazminat elde etmediğini ve/veya böyle bir tazminatın ödeneceğine dair herhangi bir taahhüt almadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4. İşbu Genel İşlemler Şartları ile Yolcu, Başvuru’ya konu uçuştan doğan haklar ile ilgili olarak ilgili havayolu şirketini borçtan kurtarıcı ifanın (nakit ödemenin) sadece Uçuş Hakları’na yapılabileceğini aksi halde söz konusu hakkın Yolcu tarafından tazmin edilmemiş sayılacağını peşinen kabul ve beyan eder.
3.5. Yolcu, Sözleşme süresi boyunca, HakkiniYedirme.com’un açık yazılı onayı olmaksızın kendisinin doğrudan ilgili havayolu şirketi başta olmak üzere hiçbir üçüncü şahsa karşı Başvuru’ya konu uçuştan doğan hakları ile ilgili olarak herhangi bir talepte bulunmayacağını, yazışma ve görüşme yapmayacağını, herhangi bir yasal süreç başlatmayacağını veya başlatılmış bir süreci takip etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yolcu, ilgili havayolu şirketinin veya temsilcinin kendisiyle doğrudan temasa geçmesi halinde Uçuş Hakları’nı derhal yazılı şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür.
3.6. Yolcu Başvuru’ya konu uçuştan doğan haklarını HakkiniYedirme.com’un izni olmaksızın bir üçüncü kişiye temlik edemez, devredemez ve bu hak üzerinde rehin hakkı tesis edemez.
3.7. Yolcu’nun işbu 3. maddede sayılan yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davranması veya özen yükümlülüğü kapsamında kendisinden beklendiği ölçüde uygun davranmaması halinde, HakkiniYedirme.com Sözleşme’yi derhal haklı sebeple feshe yetkilidir. Bu durumda Yolcu, hakkiniyedirme.com tarafından ilgili havayolu şirketine gerekli alacak talebininin gönderilmiş olması kaydıyla, hakkiniyedirme.com’a cezai şart tutarı olarak yolcu başına 50,- Euro ödemekle yükümlü olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 4: Ücretlendirme ve Mahsup Yetkisi
4.1. HakkiniYedirme.com Hizmet karşılığında, ilgili havayolu şirketi tarafından fiilen yolcuya ödenecek tutar üzerinden (faizler ve sair yan ödemeler de dahil) %24,5 komisyon ücretine hak kazanacaktır. İşbu komisyon ücretine KDV ve sair vergi, harç, resim vb giderler dahil değildir.
4.2. HakkiniYedirme.com, Yolcu’nun Başvuru’ya konu haklarına ilişkin herhangi bir tutarın ilgili havayolu şirketi tarafından kendisine ödenmesi halinde, yukarıda belirtilen Komisyon Ücreti’ni mahsup edecek, mahsup sonrasında bakiye meblağın tümünü başkaca hiçbir kesinti yapmaksızın Yolcu’nun Başvuru Formu kapsamında bildireceği banka hesabına en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ödeyecektir. Bankalar üzerinden yapılacak ödeme işlemleri için Banka tarafından kesilecek her nevi masraf ve sair kesinti Yolcu’ya ait olacaktır. Yolcu tarafından yanlış veya eksik banka hesap bilgisi verilmesi ve söz konusu meblağın verilen banka hesabına havale edilmesi halinde dahi HakkiniYedirme.com bu hususta yükümlülüğünü gereği gibi ifa etmiş addolunacak, Yolcu yeniden ödeme yapılmasını talep edemeyecektir.
4.3. Yolcu’nun işbu Genel İşlem Şartları’nda yer alan yükümlülüklerine uygun davranması kaydıyla, Başvuru’ya konu uçuştan doğan haklara ilişkin olarak ilgili havayolu şirketi ile HakkiniYedirme.com tarafından yürütülen sulh sürecinin olumsuz sonuçlanması ve Yolcu’ya herhangi bir ödeme yapılmaması halinde Yolcu her ne nam altında olursa olsun HakkiniYedirme.com’a herhangi bir ücret ödemek zorunda olmayacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki, İşbu Genel İşlem Şartları’nın 3.7. maddesi hükmü uyarınca Yolcu’nun işbu Genel İşlem Şartları’nın 3. Maddesinde sayılan yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davranması veya gerektiği ölçüde uygun davranmaması halinde, HakkiniYedirme.com Sözleşme’yi derhal haklı sebeple feshe yetkilidir. Bu durumda Yolcu, hakkiniyedirme.com’a cezai şart tutarı olarak yolcu başına 50,- Euro ödemekle yükümlü olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5. HakkiniYedirme.com sadece Yolcu’nun bu yöndeki açık yazılı talebi halinde ilgili havayolu şirketi tarafından kendisine ödenen meblağın dökümünü yapmak ve ilgili ödemeyi belgelendirmek ile yükümlü olacaktır.
4.6. HakkiniYedirme.com çalışanları, Başvuru ve/veya ilgili havayolu şirketine karşı yürütülen sulh süreci kapsamında işlem ve eylemleri sebebiyle Yolcu’nun uğrayacağı zararlardan ancak kasıt ve ağır kusur hallerinde sorumlu olacaktır.

Madde 5: Sözleşme’nin Sona Ermesi ve vazgeçme hakkı
5.1. Yolcu işbu Sözleşme’nin kurulmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir sebep bildirmeksizin başvurusundan vazgeçme  hakkına sahiptir. Yolcu işbu vazgeçme hakkını Başvuru takiben derhal de kullanabilir. Bu durumda hakkiniyedirme.com vekâletten istifa ettiğini yazılı olarak Yolcu’ya bildirecektir.
5.2. Taraflar arasındaki Sözleşme, Başvuru kapsamında Yolcu’nun sahip olduğu hakların ilgili havayolu şirketi tarafından kısmen veya tamamen ödenmesi ve söz konusu mahsup işlemi sonrasında bakiye meblağın Yolcu’nun banka hesabına ödenmesi ile kendiliğinden sona erer. Bu durumda hakkiniyedirme.com vekâletten istifa ettiğini yazılı olarak Yolcu’ya bildirecektir.
5.3. Taraflar arasındaki Sözleşme, HakkiniYedirme.com’un Yolcu’nun Başvuru’ya konu uçuşla ilgili haklarının ilgili havayolu şirketince ödenmeyeceğini dolayısıyla söz konusu hakların sulhen elde edilemeyeceğini öngörmesi ve bu durumu yazılı şekilde Yolcu’ya bildirmesi ile sona erer. Bu durumda hakkiniyedirme.com vekâletten ayrıldığını  yazılı olarak Yolcu’ya bildirecektir.
5.4. Yolcu’nun 3. madde hükümlerine aykırı davranması halinde HakkiniYedirme.com Sözleşme’yi haklı sebebe dayalı olarak derhal feshetmeye yetkilidir. Bu durumda hakkiniyedirme.com vekâletten istifa ettiğini yazılı olarak Yolcu’ya bildirir. Bu halde işbu Genel İşlem Şartları’nın 3.7 maddesi uyarınca Yolcu, HakkiniYedirme.com’a cezai şart tutarı olarak yolcu başına 50,- Euro ödemekle yükümlü olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6: Yetkili Mahkeme, Uygulanacak Hukuk ve Sair Hükümler
6.1. Yolcu ile Uçuş Hakları arasında Sözleşme’den ve Genel İşlemler şartlarından doğacak her nevi uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.
6.2. Taraflar arasındaki Sözleşme’den veya işbu Genel İşlem Şartları’ndan doğacak her nevi uyuşmazlığın çözümünde CISG hariç olmak üzere Türk maddi hukuk kurallarına göre çözümlenecektir.
6.3. İşbu GİŞ, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta olup işbu GİŞ Taraflar arasında daha önceden yapılan her nevi anlaşma, uzlaşma ve mutabakatı hükümsüz kılar. Sözleşme ve GİŞ hükümleri ancak Taraflarca yazılı şekilde değiştirilebilir.
6.4. İşbu GİŞ, 12.10.2013 tarihinden sona yapılacak tüm Başvurular yönünden geçerli ve bağlayıcıdır.
6.5. Yolcu’nun Başvuru Formu kapsamında bildireceği posta adresi ve e-posta adresi geçerli tebligat (bildirim) adresi olup, bu adreslerde yapılacak değişiklikler HakkiniYedirme.com’a yazılı olarak bildirilmediği takdirde işbu adreslere yapılan her türlü tebligat veya bildirim, diğer tarafa ulaşmasa bile hukuken geçerli bir tebligat/bildirim olarak kabul edilecektir.


KAMU Passengers & IT Services GmbH
Rotenmühlgasse 64/7/2, 1120 Viyana, Avusturya
Tel.: +43 1 243 10 10     Fax: +43 1 243 10 10 99
www.hakkiniyedirme.com  / [email protected]
www.flightcashback.com   / [email protected]


Online Başvuru

Sadece 2 dakikanızı ayırarak hemen tazminat başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvuru Formu